Data-bescherming

1. Een overzicht van de data beveilingsmaatregelen

Algemene informatie

Onderstaand een eenvoudig overzicht van wat er zal gebeuren wanneer u onze website bezoekt. De term ‘personal data’ omvat alle data die kunnen worden gebruikt om u  persoonlijk te kunnen identificeren. Voor meer gedetailleerde info over het onderwerp data beveiliging verwijzen wij u graag naar onze Data Beveiliging Verklaring die wij onderaan dit document hebben toegevoegd.

Data opnamen op onze website

Wie is de verantwoordelijke partij voor het opnemen van data op deze website (bv. de ‘controller’)?

De data op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contact informatie te vinden is onder de sectie ‘Information Required by Law’ (wettelijk vereiste informatie).

Hoe nemen wij uw data op?

Wij verzamelen uw data als gevolg van het met ons delen van uw data. Dit kan bv. informatie zijn die u in uw contact formulier heeft ingevuld.

Onze IT systemen nemen vervolgens automatisch andere data op iedere keer dat u onze website bezoekt. Deze data omvatten in eerste instantie alleen technische gegevens (bv. web browser, operatiegebied systeem of de duur van het bezoek). Deze informatie wordt automatisch opgenomen wanneer u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw data?

Een deel van de info wordt gebruikt om de website foutloos te laten functioneren. Andere data kunnen gebruikt worden om de gebruikspatronen van de gebruikers te analyseren.

Welke rechten heeft u als gebruiker voor zover het uw informatie betreft?

U heeft op elk moment recht op informatie betreffende de bron, ontvangers en de doelstellingen van uw gearchiveerde persoonlijke data zonder dat daarvoor enige kosten in rekening gebracht mogen worden. Ook heeft u het recht op te eisen dat uw

data gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist worden. Wij verzoeken u niet te aarzelen om contact met ons op te nemen op het adres zoals vermeld onder de sectie ‘Information Required by LAW’ wanneer u vragen heeft over deze of andere gerelateerde zaken.

Ook heeft u het recht om een klacht neer te leggen bij de bevoegde controlerende instantie.

Bovendien, onder bepaalde omstandigheden, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijk data te vragen. Voor gedetailleerde uitleg hierover, zie de Data Beveiliging Verklaring onder sectie ‘Right to restriction of data processing’

Analyse hulpmiddelen en hulpmiddelen verkregen via derden

De mogelijkheid bestaat dat uw bladerpatronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u onze website bezoekt. Dergelijke analyses worden hoofdzakelijk met cookies uitgevoerd en met wat wij noemen analyse programma’s. Regel is dat analyses van uw bladerpatronen anoniem worden uitgevoerd; bv. De bladerpatronen kunnen niet worden herleid tot u. U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dergelijke analyses of u kunt het voorkomen door dergelijke hulpmiddelen niet te gebruiken. Voor meer gedetailleerde info hierover zie onze Data Beveiliging Verklaring hieronder.

U kunt bezwaar maken tegen zulke analyses. Wij informeren u over de bezwaar mogelijkheden in deze Data Beveiliging Verklaring.

2. Algemene informatie en vereiste informatie

Data beveiliging

De beheerders van deze website en de pagina`s nemen de beveiliging van uw gegevens hoogst serieus. Vandaar dat wij uw persoonlijke data als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven data beveiligingsregels en de Data  Beveiliging Verklaring behandelen.

Telkens wanneer u deze website bezoekt zal een variatie van persoonlijke informatie worden verzameld. Persoonlijke data omvatten data die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen identificeren. Deze Data Beveilging Verklaring legt uit welke data we met welk doel verzamelen.

Wij laten u weten dat de data-overdracht via het internet (bv door e-mail communicatie) vatbaar kan zijn voor beveiligingstekortkomingen. Het is niet mogelijk data volledig voor toegang door derden te beveiligen.

Info over de verantwoordelijk partij (hierna genoemd de de ‘controller’ beheerder in de GDPR)

De data beheerder op deze website is:

Stappert Deutschland GmbH
Willstätterstrasse 13
D-40549  Düsseldorf

Telefoon: +49 211 5279-0
E-mail: deutschland@stappert.biz

De beheerder is de natuurlijk persoon of de rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt betreffende de doelen en bronnen voor de verwerking van persoonlijke data (bv. namen, e-mailadressen etc.).

Herroeping van uw toestemming voor de verwerking van data

Een groot deel van data verwerkings transacties zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt dus op elk moment uw eerder aan ons gegeven toestemming herroepen. Om dit te doen is een melding via e-mail voldoende. Dit zal plaatsvinden zonder oordeel betreffende de rechtmatigheid van de data die voorafgaand aan uw herroeping zijn verzameld.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van data in bepaalde gevallen; recht van bezwaar tegen directe reclame (Art. 21 GDPR)

In het geval dat data worden verwerkt op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. E of F GDPR, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijk data op grond van uw unieke situatie. Dit geldt ook voor alle profilering op basis van deze bepalingen. Om de wettelijke grond waarop alle verwerking van deze data is gebaseerd te bepalen, gelieve de Data Beveiliging Verklaring te raadplegen. Als u een bezwaar indient zullen de betreffende persoonlijke data niet langer verwerkt worden, tenzij er dwingende gronden zijn voor verwerking van uw data die zwaarder wegen dan uw persoonlijke belangen, rechten en vrijheden. Of als het doel van de verwerking het claimen of verdedigen van wettelijke aanspraken betreft (bezwaar op grond van van Art 21. Sect. 1 GDPR).

Als uw data worden verwerkt om te gebruiken voor directe advertenties heeft u te allen tijde het recht de verwerking van uw persoonlijke data te herroepen, dit geldt ook voor profilering die gelieerd is aan dergelijke advertenties.

Als u bezwaar maakt zullen uw persoonlijke data vervolgens niet langer voor directe advertentie doeleinden gebruikt worden (bezwaar krachtens Art.21 Sect.2 GDPR).

Recht een klacht neer te leggen bij het toezichthoudend agentschap

In geval van overtreding van de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht te deponeren bij een toezichthoudend agentschap. Veelal in in de lidstaten waar ze gevestigd zijn, woonplaats of plaats waar de vermeende overtreding plaatsvond. Het recht een klacht in te dienen staat los van andere administratieve of gerechtelijke procedures die beschikbaar zijn als wettelijke bron.

Recht op gegevens overdracht

U heeft er recht op al uw gegevens op te vragen die wij na uw goedkeuring verwerkten of dat wij die gegevens om een contract na te komen aan u of een derde partij overhandigen in een gemeenschappelijk gebruikt en machinaal leesbaar formaat. In het geval u vraagt de data direct door te sturen naar een andere beheerder dan zal dit alleen gebeuren als het technisch uitvoerbaar is.

SSL en/of TLS versleuteling

Om veiligheidsredenen en om het doorsturen van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals inkooporders of aanvragen die u ons beschikbaar stelt als websitebeheerder, gebruiken wij ofwel SSL of TLS als versleutel programma.

U kunt dit herkennen door te checken of het adres van de browser verandert van “http://“ in “https://“ en ook of het slotje in de statusbalk van de browser verschijnt.

Wanneer de SSL of TLS versleuteling is geactiveerd kunnen de data die verstuurd worden niet meer worden gelezen door anderen.

Blokkering, rectificatie en verwijdering van data

Binnen de reeks toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht om te allen tijde informatie op te vragen aangaande uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun bron en de ontvangers evenals de reden van het verwerken van uw gegevens. Ook heeft u het recht uw data te laten corrigeren, blokkeren of wissen. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke data, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen op het adres zoals aangegeven in de sectie “Wettelijk vereiste informatie”.

Recht op verwerkingsbeperking

U heeft recht verwerkingsbeperking op te laten leggen voor zover het de verwerking van uw persoonlijke data betreft. Eveneens door contact op te nemen op het adres zoals aangegeven in de sectie “Wettelijk vereiste informatie”. het recht om verwerkings beperking op te laten leggen omvat de volgende zaken:

  • In het geval dat u de juistheid van de door ons gearchiveerde data bestrijdt zullen wij meestal enige tijd nodig hebben om deze klacht te verifiëren. Zolang deze klacht loopt heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens;
  • Wanneer de verwerking van uw data op een onwettige manier is uitgevoerd, heeft u recht op beperking van de verwerking in plaats van het wissen van van deze gegevens;
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben en u moet wettelijke rechten verdedigen of claimen, dan heeft u het recht beperking van de verwerking van uw data op te eisen;
  • Wanneer u een overtuigend bezwaar opheft volgens Art. 21 Sect. 1 GDPR, zullen uw belangen tegen onze belangen afgewogen moeten worden. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen het zwaarst wegen heeft Utrecht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Wanneer u de verwerking heeft laten beperken mogen deze data, met uitzondering van het archiveren, alleen verwerkt worden met uw toestemming of om uw wettelijke rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen. Ook zo voor de rechten van andere natuurlijke personen, wettelijke instanties of zwaarwegende publieke belangen aangehaald door de EU of een lidstaat van de EU.

3. Data beveiligings functionaris

Wij hebben voor onze onderneming onderstaande een data beveiligingsfunctionaris aangesteld.

Philippe Goczol
STAPPERT Deutschland GmbH
Willstätterstrasse 13
D-40549 Düsseldorf

Telefoon: +49 0211 5279-0
E-mail: deutschland@stappert.biz

4. Opnemen van gegevens op onze website

Cookies

In sommige gevallen gebruikt onze website cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en ze bevatten geen virussen.

Cookies gebruiken wij om onze website gebruiksvriendelijker, betrouwbaarder en effectiever te laten werken. Cookies zijn kleine tekststukjes die op uw computer geplaatst en opgeslagen worden door uw browser.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn “sessie cookies”. Deze worden automatisch verwijderd wanneer u onze website verlaat. Andere cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het voor ons mogelijk uw browser te herkennen wanneer u onze site weer bezoekt.

U kunt de settings van uw browser aanpassen zodat u elke keer wanneer er een cookie geplaatst wordt een melding krijgt. Ook is het mogelijk om alleen in speciale gevallen cookies te accepteren en om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Wanneer u cookies uitschakelt kan de functionaliteit van onze website wel beperkter worden.

Cookies die vereist zijn voor het functioneren van de electronische communicatie overdracht of om bepaalde door u te gebruiken functies mogelijk te maken (bv. The shopping cart function) worden worden opgeslagen op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDRP. De website beheerder heeft een legitiem belang om cookies op te slaan om technisch foutloze en optimale werking van de diensten te garanderen. Wanneer andere cookies (bv. Cookies voor het analyseren van uw browser patronen) opgeslagen worden, dan worden zij apart geadresseerd in de Data Protection Declaration.

[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Cookie Settings”/]

Server log bestanden

De aanbieder van deze website en pagina’s verzamelt en bewaart informatie in server log bestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft.

Deze info omvat:

  • Het typen de versie van de browser;
  • Het besturingssysteem;
  • Verwijzer URL;
  • Servernaam van de computer;
  • De servertijd;
  • Het IP adres.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De gegevens worden opgenomen op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR.

De beheerder van de website heeft er wettelijk belang bij dat de website technisch foutloos en optimaal functioneert. Om de gegevens te archiveren moeten er server log bestanden worden opgenomen.

Contact formulier

Als u aanvragen naar ons stuurt met het contactformulier wordt die info en ook andere info die erin staat opgeslagen door ons. Het doel is uw aanvraag te kunnen behandelen en voor eventuele verdere vragen.

Wij zullen deze info niet delen zonder uw toestemming.

Daarom worden de via het contactformulier aan ons verstrekte gegevens alleen verwerkt met uw toestemming (Art.6 Sect. 1 lit a GDPR). Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Daarvoor is een e-mail aan ons voldoende. Dit zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de voor de intrekking verzamelde data. De in het contactformulier vermelde info zullen wij beheren totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor archivering intrekt of de noodzaak tot archivering niet langer bestaat (bv. Omdat wij uw vraag hebben beantwoordt). Dit onverminderd eventuele dwingende wettelijke bepalingen.

5. Analyse hulpmiddelen en adverteren

Google analyses

Deze website gebruikt functies van de web analyse dienst Google Analytics. De leverancier van deze service is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt Cookies. Cookies zijn tekstdelen die opgeslagen worden op uw computer en die analyse van het gebruik van websites door lezers mogelijk maakt. De info die die door cookies verkregen wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een Google server in de USA waar het opgeslagen wordt.

De opslag van Google Analytics cookies en het gebruik ervan vondt plaats conform Art.6 Sect.1 lit. f GDPR.

De beheerder van deze website heeft wettelijk legitiem recht in analyse van deze gebruikspatronen om zodoende de online aangeboden diensten en de advertentie activiteiten te optimaliseren.

IP anonimisering

Op deze website gebruiken wij de IP anonimiseringfunctie. Daardoor wordt uw IP adres door Google afgekort voordat het naar de USA wordt overgedragen. Dit conform de ratificatie door de lidstaten van de EU of andere staten van de Europesche Economische Conventie. Het volledige LIP adres zal worden doorgestuurd naar een van de Google servers in de USA en daar alleen in speciale gevallen worden afgekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie rapporteren voor analyse, rapporteren over webactiviteiten en voor andere diensten aan de beheerder van deze website gerelateerd aan het gebruik van de website en Internet. Het IP adres dat is doorgegeven in combinatie met uw browser Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere data die het bezit van Google zijn.

Browser inpluggen

U heeft de mogelijkheid om archivering van cookies te voorkomen door relevante veranderingen in de settings van uw browser-software door te voeren. Echter, wij willen u er op wijzen dat u mogelijk niet alle functies van deze website meer kunt gebruiken. U heeft de mogelijkheid opname van data verkregen door de cookie te voorkomen, alsmede uw gebruik van de website (inclusief uw IP adres) en het bewerken van deze data door Google. Daartoe dient u volgende browser plug-in te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar tegen het opnemen van data

U heeft de mogelijkheid opname van door Google Analytics verkregen gegevens te voorkomen door op de volgende link te drukken. Hierdoor wordt een opt out cookie geplaatst die opname bij uw volgende bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics deaktivieren.

Voor meer informatie hieromtrent gelieve Google’s Data Privacy Declaration te raadplegen op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?nl=en.

Contract gegevens verwerking

Wij hebben een data verwerkings overeenkomst met Google uitgevoerd en wij implementeren de stringente voorzieningen van de Duitse databeschermings agentschappen volledig wanneer GoogleAnalytics gebruikt wordt.

Demografische parameters door Google Analytics aangeleverd

Deze website gebruikt de functie “demografische parameters” geleverd door Google Analytics. Het maakt rapportage betreffende leeftijd, geslacht en interesses van website bezoekers mogelijk. De bronnen hiervoor zijn interesse gerelateerde advertenties en en ook door de bezoeker verkregen gegevens via derde partijen. Deze gegevens kunnen niet worden teruggevoerd naar een specifieke persoon. U kunt deze functie de-activeren door relevante instellingen te wijzigen in uw Google account. Of u kunt algehele opname van uw gegevens door Google Analytics voorkomen zoals is aangegeven in de sectie “objection to the recording of data”.

6. Plug-ins en hulpmiddelen

You Tube

Onze website gebruikt plug ins van het YouTube platform dat door Google beheerd wordt. De beheerder is YouTube, LLC, 901+Cherry Ave., San Bruno,

CA 94066, USA.

Wanneer u een pagina op onze website bezoekt waarop een you tube plug in is toegepast, zal er een verbinding met youtube servers plaatsvinden. De you tube server stelt dan vast welke pagina’s u heeft bezocht. Verder zal you tube verschillende cookies op uw apparaat kunnen plaatsen. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over onze website bezoeken verkrijgen. Samen met andere zaken zal dit vooral gebruikt worden om Video statistieken te genereren die als doel hebben de site gebruiksvriendelijker te maken en om fraude aanvallen te voorkomen. Deze cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Wanneer u ingelogd bent op uw YouTube account terwijl u onze website bezoekt kan YouTube meteen uw browser patronen toewijzen aan uw persoonlijk profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw YouTube account. Wij gebruiken YouTube om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te kunnen presenteren. Dit is geoorloofd krachtens Art.6 Sect.1 lit. f GDPR. Voor meer informatie over de werkwijze van YouTube met betrekking tot gebruikers data kunt u de YouTube Data Privacy Policy raadplegen op: https://policies/google.com/privacy?hl=en.

Google web lettertypen (lokale insluiting)

Deze website gebruikt Google lettertypen om uniform gebruik op deze website te garanderen. Deze worden lokaal geïnstalleerd opdat er geen verbinding naar de Google servers zal worden gemaakt als dat in tegenspraak met deze applicatie is.

Google Maps

Via een API gebruikt deze website de kaarten service van Google Maps. De leverancier is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om het gebruik van van Google Maps kenmerken mogelijk te maken moet uw IP adres opgeslagen zijn. Regel is dat deze informatie vervolgens doorgestuurd wordt naar een van de Google servers in de Verenigde Staten, waar deze opgeslagen wordt.

De operater van deze van deze website heeft geen controle over de de data transfer.

Wij gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de locaties die in onze website worden genoemd gemakkelijk vindbaar te maken. Dit is gelegitimeerd gebruik zoals wordt beschreven in art. 6 sect.1 lit. fGDPR.

Voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens zie aub Google’s Data Privacy Declaration onder:https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCHAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna te noemen “reCAPTCHA”) op onze websites. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

 

Het doel van reCHAPTCHA is te kunnen vaststellen of data die op onze website binnenkomen door een menselijke gebruiker of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Daartoe analyseert reCHAPTCHA het gedrag van websitebezoekers door middel van diverse parameters. Deze analyse treedt onmiddellijk en automatisch in werking wanneer de gebruiker de website bezoekt. Hiervoor evalueert reCHAPTCHA verschillende data (bv. IP adres, de tijd die de bezoeker op de site heeft doorgebracht of de cursorbewegingen die door de gebruiker gedaan zijn). De data die hiermee verkregen zijn worden doorgestuurd naar Google.

ReCHAPTCHA draait op de achtergrond. Website bezoekers worden er niet op geattendeerd dat er een analyse wordt uitgevoerd.

De data worden uitgevoerd op basis van Art.6 Sect.1 lit. fGDPR. Het is legitiem en in het belang van de website-beheerder om zijn webinhoud te beschermen tegen misbruik door automatische industriële spionagesystemen en tegen SPAM.

Voor meer informatie en over Google reCHAPTCHA en om de Data Privacy Declaration te bekijken gelieve onderstaande links te volgen:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

https://www.google.com/reCHAPTCHA/intro/android/html